Venus Hotel

Venus Hotel
2/1 Phan Thúc Duyện
Phường 4, Tân Bình
TP.HCM
P: 0888467222
E: aiap.vn@gmail.com
W: aiap.vn